Sąd może odroczyć karę pozbawienia wolności na okres do 1 roku.
Należy pamiętać, że odroczyć możemy tylko karę, której skazany nie zaczął odbywać (jeśli skazany rozpoczął już wykonywanie kary, wtedy mamy możliwość skorzystania z instytucji przerwy w karze, ale to już temat na osobny wpis).
Jak stanowi kodeks karny wykonawczy, sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.
Z przesłankami do odroczenia kary z uwagi na sytuację skazanego lub jego rodziny mamy do czynienia gdy np. skazany jest jedynym żywicielem rodziny, rodzina boryka się z problemami finansowymi, skazany jest jedyną osobą pracującą w gospodarstwie rolnym. Każdorazowo są to przesłanki indywidulane, a wniosek musi zostać należycie uzasadniony.
W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.
Ponadto, sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

Odroczenie kary nie dla każdego. Odroczenia nie udziela się skazanym, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, skazanym w ramach recydywy, skazanym za działanie w grupie przestępczej, skazanym, którzy z przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu, skazanym za przestępstwa popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć 1 roku. okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.

Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może nałożyć na skazanego określone obowiązki np. zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji lub poddania się odpowiedniemu leczeniu.

Jak uzyskać odroczenie wykonania kary?

Skazany albo reprezentujący go obrońca, muszą złożyć stosowny wniosek. Właściwym jest sąd, który wydał wyrok w I instancji.

Wniosek podlega opłacie w kwocie 80 zł.

No votes yet.
Please wait...
Voting is currently disabled, data maintenance in progress.
Joanna Polowczyk
Joanna Polowczyk
Od kilku lat zajmuję się sprawami z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i karnego. Posiadam duże doświadczenie w sprawach rozwodowych oraz sprawach o podział majątku wspólnego małżonków - zarówno w postępowaniu przedsądowym(mediacyjnym), jak również w postępowaniu sądowym. Więcej informacji formalnych możesz naleźć na mojej stronie internetowej.

Potrzebujesz porady prawnej?
Zostaw wiadomość, a skontaktujemy się z Tobą